Normes d’ús  de les cases i escoles rurals

 

Els usuaris de les cases rurals han de:

1- Conèixer i respectar les normes.

2- Disposar d’una persona responsable de la reserva, que serà l’interlocutor amb l’Ajuntament de Manacor. Aquesta persona haurà de ser major de 16 anys. Els menors de 16 anys han d’anar acompanyats d’una persona major d’edat que, en tot cas, es farà responsable.

3- Utilitzar les instal·lacions amb respecte i deixar-les, una vegada acabada l’estança, netes d’escombraries, amb l’aixeta i les portes tancades i els llums apagats.

4- Deixar el local en les mateixes condicions d’ordre, netedat i higiene en què estava abans de l’activitat. A més, l’usuari s’ha d’emportar tot el fems que hagi generat i dipositar-lo dins els contenidors de residus del terme de Manacor.

5- Fer un ús racional dels productes de neteja que hi pugui haver a cada instal·lació i conservar els estris i eines de neteja.

6- Fer un ús racional de l’aigua i electricitat.

7- Comunicar a l’Ajuntament de Manacor qualsevol tipus de desperfecte que s’hagi produït durant l’estança.

8- En el cas de que es tregui el mobiliari a fora de les cases, després de utilitzar-ho s’ha de tornar entrar a dins i deixar-ho col·locat al seu lloc.

9- Respectar i conservar les instal·lacions i el seu entorn.

10- Respectar la normativa vigent en matèria d’incendis forestals, i seguir les indicacions i limitacions que pugui donar l’Ajuntament de Manacor.

11- Respectar les normes de seguretat, i també les que resulten dels cartells i dels avisos col·locats a la vista.

12- Retirar qualsevol element que hagi estat aportat pels usuaris durant l’estança, ja sigui a l’interior com a l’exterior de les instal·lacions: cartells, senyals, globus, banderes, etc.

A més, queda prohibit:

1- Fer renous a partir de les 24h, per evitar molestar els veïns.

2- Encendre qualsevol mena de foc, sigui quina sigui la seva finalitat, en qualsevol lloc que no sigui l’indicat.

3- Fumar dins les cases i espais tancats.

4- Qualsevol tipus de desperfecte que s’hagi produït durant l’estança de forma intencionada. En aquest cas, el cost de reparació del desperfecte a qualsevol part de les instal·lacions o de l’equipament anirà a càrrec de l’usuari.

traduir